Idrettsveien 15, Spikkestad

Tilbygg og bruksendring. Strenge krav til gesims- og mønehøyde samt utforming.

Før tilbygg

Før tilbygg

Tilbygg